top of page

Enamel Pearl

AGENCY: Hakuhodo

CD & AD: Atsushi Kamada / C: Ryo Suruga

AD: Tomomi Fuwa

D: Chie Nakata, Manami Yamazaki, Ayano Sato, Ikue Onuma, Maiko Murakami

Photo: Yusuke Oka Hair Design: Hidetoshi Saiga HM: RINO / St: Takashi Mizuguchi

Pr: Koji Togoshi

LION Clinica

bottom of page