top of page

Enamel Pearl

AGENCY: Hakuhodo

CD & AD: Atsushi Kamada / C: Dome Fujishima

AD: Tomomi Fuwa / D: Maki Onuma, Ayano Sato

P: Sayuki Inoue HM: Akiko Gamo / St: Takashi Mizuguchi

Art: Hideki Maxima / Retouch: Yosuke Mochizuki

Pr: Koji Togoshi

LION Clinica

bottom of page